ผู้ถือบัตรคนจน อย่าลืม เงินค่าน้ำ ค่าไฟ เข้าบัตรแล้ว ไปกดกันได้เลย

0
63

สำหรับผู้ถือบัตรคนจน วันนี้เงินเข้าแล้วอย่าลืมไปเช็ค หลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบ

ขยายความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 ต่อเนื่อง 3 มาตรการ คือ

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

2. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้กับผู้มีสิทธิที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และ

3. มาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ผู้มีสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคไว้แล้ว จะได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องทันที

ไม่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิใหม่ ตามเงื่อนไขเดิมคือ ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บจากการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ของเดือนตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 (เป็นระยะเวลา 12 เดือน)

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา โดยให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์ต่อเดือน และจะโอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ตามจำนวนที่ผู้มีสิทธิ์ได้ชำระไว้ตามจริง ในเดือนถัดไปหลังจากผู้มีสิทธิ์ได้ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน เช่นเดิม

และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ ยังสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้ โดยผู้ใช้ไฟฟ้า/น้ำประปาที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) www.mea.or.th การประปานครหลวง (กปน.) www.mwa.co.th

ต่างจังหวัดลงทะเบียนรับสิทธิกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) www.pea.co.th สำนักงานกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) www.pwa.co.th หรือที่สำนักงานการไฟฟ้า สำนักงานประปา ทุกแห่ง

ส่วนมาตรการชดเชยเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลภาษี เมื่อผู้มีสิทธิ์ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง30 กันยายน 2563 (เป็นระยะเวลา 11 เดือน) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายจริงผ่านบัตรในแต่ละเดือน โดยแบ่งออก เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. ร้อยละ 2 จะกันไว้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.ร้อยละ 5 เพื่อนำไปใช้จ่าย

ซึ่งเงินในส่วนนี้จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อรวมกันทั้งสองส่วนแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งเงินชดเชยดังกล่าวกรมบัญชีกลาง จะโอนให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุด

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 กด 7 ในวันและเวลาราชการ

สามารถไปกดได้เลย ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะสามารถกดเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ ได้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนขอรับค่าน้ำค่าไฟไว้แล้วเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here